Sıkça Sorulan Sorular

Yazı Boyutu

Faktoring'in Senet Karşılığı banka kredilerinden farkı nedir? 
Senet karşılığı banka kredilerinde, senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bankalara teminat cirosu ile devredilerek bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun karşılığında kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir. Oysa faktoring işlemlerinde senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder ve temlik cirosu ile faktoring kurulşirketine devredilir. Devredilen senet tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez. 

Açık hesap çalıştığım müşterilerden olan alacaklarımı faktoring'e nasıl konu edebilirim? 
Açık hesap, karşılığında henüz herhangi bir kambiyo senedi (Çek/Senet) alınmamış hesapları kastetmektedir. Açık hesap çalışılan firmalardan olan alacaklar, esasen bir temlik sözleşmesi niteliğindeki faktoring sözleşmesi ile peşinen faktor kuruluşa devredilir. Faktör, temlik borçlusundan, borcun doğduğuna ve takyidat olmadığına ilişkin gerekli teyidleri alarak işlemi sonuçlandırır.

Faktoring işlemlerinde ne gibi maliyetler söz konusudur? 
Faktoring işlemlerinde işlemin mahiyetine göre iki tür maliyet söz konusudur. Bunlardan ilki, alacağın tahsiline aracılık yapılması ve/veya verilen tahsilat garantisi nedeniyle ödenecek komisyon ve masraflardır. Diğeri ise, ön ödeme imkanından yararlanılması halinde ödenecek faizdir. 

Finansman ihtiyacım olmadığı halde faktoring'den yararlanabilir miyim? 
Elbette yararlanabilirsiniz. Finansman fonksiyonu faktoringin hizmet ve garanti fonksiyonları ile birlikte üç fonksiyonundan sadece birisidir. Finansman fonksiyonundan yararlanmadan sadece tahsilat ve/veya garanti fonksiyonlarından yararlanmak mümkündür. 

Faktoring işlemlerinde ön ödeme nasıl ve ne oranda yapılır? 
Yurtdışı faktoring işlemlerinde ön ödeme, faktor tarafından temlik alınan alacaklar üzerinden ve genelde alacağın yüzde seksenini geçmeyecek şekilde yapılır. Yurtiçi faktoring işlemlerinde genellikle alacağın tamamı iskonto edilerek ödenmektedir.

Dönülebilir ve dönülemez faktoring ne demektir? 
Dönülemez faktoring işleminde alacağın tahsil edilememe riski faktor tarafından üstlenilmekte ve ayıplı mal gönderilmesi hali dışında hiçbir şekilde müşteriye rücu edilmemektedir. Dönülebilir faktoring işlemlerinde ise, alacağın ödenmemesi riski, faktor kuruluş tarafından üstlenilmemekte, bu alacağa ilişkin olarak yapılmış ön ödemeler borcun ödenmemesi halinde müşteriye rücu edilmektedir. Yurtiçi faktoringler genellikle dönülebilir niteliktedir.

Faktoring'e konu bir alacak, borçlusu tarafından ödenmediğinde kanuni takip işlemi nasıl yapılacaktır? 
Bu husus müşteri ve faktor arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Takibat müşteri tarafından yapılabileceği gibi, masrafları müşteriye ait olmak üzere faktor kuruluş tarafından da yapılabilmektedir. 

Faktoring işleminden yararlanmak için vadeli alacaklarımın tamamını devretmek zorunda mıyım? 
Hayır, esasen alacakların toptan ve peşinen temlik edilmesi uygun olmakla birlikte, böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Faktoring işleminden yararlanabilmek için mutlaka fatura kesilmiş olması gerekiyor mu? 
Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür. Bundan anlaşılması gereken faturanın esas olduğudur. Ancak, hukuki ve teknik anlamda fatura kesilmesi mümkün olmayan ancak benzeri bir belgeyle tevsik edilebilen alacaklar da faktoringe konu edilebilecektir. 

Aynı fatura ile birden fazla faktoringde işlem yapabilir miyim?
BDDK tarafından yayınlanan genelgeye uygun olarak, faturanın şirketinizde kalan nüshasının üzerine usulüne uygun olarak bastırılmış ve faturanın ne kadarlık kısmının hangi kurumda kullanıldığını içeren bilgileri havi etiket/sticker veya kaşe basılmak ve toplam fatura tutarını aşmamak kaydıyla aynı faturayı birden fazla fakörde kullanabilirsiniz. Faktör, etiketli faturanın bir kopyasını alarak aslı gibidir kaşesi ile imzalayarak saklamak zorundadır.

Faktoring şirketi ile çalışmak için ne tür belgeler getirmem gerekir?
İmza Sirküleri, Ticaret Sicil gazetesi, Faaliye belgesi, Son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu ile son dönem detay mizan, %25 i aşan ortaklar ve temsil edenler için nüfus cüzdanı sureti, verilen adresi teyiden son üç aya ait yerleşim yeri belgesi veya adres bilgilerini içeren telefon, su, elektrik faturası,