Faktoring Sözlüğü

Yazı Boyutu

Alacak: Müşterinin sattığı malın veya verdiği hizmet bedeli,


Alacak Bildirim Formu: Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belge,


Bildirimli Faktoring: Müşteri firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktöre devrettiğini alıcılarına bildirdiği faktoring şeklidir. Müşteri tarafından alıcıya temlik bildirimi yazılı olarak yapılır ve alıcının teyit yazısı temin edilir.


Bildirimsiz Faktoring: Satıcı Firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktöre devrettiğini alıcılarına bildirmediği, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, faktoring şirketinin sadece garanti veya finansman hizmeti verdiği faktoring şekli, 


Borçlu: Müşteriden mal veya hizmet satın alarak bedelini ödemesi gereken gerçek veya tüzel kişiler,


Borçlu İşlem Limiti: Müşterinin her borçlusu için temlik alınabilecek azami fatura tutarı,


Faktör: Faktoring sözleşmesi ile müşterinin alacaklarını devir ve temlik alan taraf,


Faktoring Komisyonu: Faktörün her bir fatura üzerinden aldığı komisyon,


Faktoring Sözleşmesi: Müşteri ve faktör arasında imzalanan ve faktoring işlemlerinin şartlarını ve hukuki çerçevesini belirleyen sözleşme,


Faktoring Ücreti: Ön ödeme üzerinden, aylık olarak tahakkuk eden tutar,


Fatura İskontosu:Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktöre devrederek likidite sağladığı bir faktoring hizmeti,


Garanti Limiti:  Her bir borçlu için faktör tarafından tanınan azami garanti tutarı,


İhracat Faktörü: Müşterisinin ihracatına doğrudan veya karşı ülkedeki muhabirini kullanarak hizmet veren faktör, 


İthalat Faktörü: Yabancı ülkedeki muhabir faktör için kendi ülkesindeki borçlulardan tahsilat yapan faktör,


Kullanımdaki Fonlar: Satıcıya ön ödemesi yapılmış ancak halen tahsil edilmemiş faturalar ile ilgili tutarlar, faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve diğer masrafların toplamı,


Limit Onay Bildirimi: Faktör tarafından borçlu bazında tahsis edilen garanti limitinin müşteriye bildirimi,


Muhabir Faktör: İki faktörlü sistemde karşı ülkedeki faktör,


Müşteri: Faktörün hizmetini kullanan satıcı, 


Ortalama Vade: Faktöre temlik edilen faturaların/alacakların ortalama tahsilat süresi, 


Ön Ödeme: Temlik alınan fatura tutarı üzerinden müşteriye yapılan peşin ödeme, 


Reklamasyon: Mal ve hizmette çıkabilecek ticari ve hukuki ayıplar, itirazlar, ihtilaflar, fiziki kusurlar, 


Geri Dönüşlü Faktoring (Rüculu Faktoring/Kabili Rücu Faktoring): Faktörün, alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şeklidir. Sadece finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Faktoring şirketine temlik edilen alacakların alıcı tarafından ödenmemesi durumunda faktör, satıcı firmaya rücu eder ve yaptığı ön ödemeyi kendisinden talep eder.

 
Geri Dönüşsüz Faktoring (Rücusuz Faktoring/Gayrı Kabili Rücu Faktoring):
Faktörün, alacağın ödenmeme riskini belirlenen limit dahilinde tamamen üstlendiği faktoring şeklidir. Vadeli alacakların alıcı tarafından ödeme güçlüğü nedeni ile ödenmemesi durumunda faktör satıcı firmaya rücu ederek yaptığı ön ödemeyi geri talep edemediği gibi faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve banka masrafları düşüldükten sonra satıcı firmanın hala alacağı varsa bakiye ödeme yapar. Satıcı firmanın finansman hizmetinden yararlanmak istememesi halinde garanti kapsamındaki fatura bedelinin tamamı, faktoring komisyonu ve banka masrafları düşülerek satıcı firmaya ödenir.Ülkemizde Yurtiçi Faktoring işlemlerinin önemli bir kısmı, kredi sigortası sisteminin olmaması nedeniyle garanti hizmetini kapsamamaktadır. Buna karşılık ihracat faktoring işlemleri çoğunlukla garanti kapsamında yapılmaktadır. 


Fatura Etiketi/Sticker: BDDK'nın 08.07.2010 tarihli genelgesi ile yürürlüğe giren, temlik edilen faturanın ne kadarlık kısmının kullanıldığını gösteren belge,


Temlik Pulu: Faktöre temlik edilen faturaların üzerine yapıştırılan temliğin yapıldığını teyit eden ve ödeme yerini belirten not, 


Toptan (bulk) Faktoring: Satıcı firmanın çok miktarda küçük çaplı müşterisine yapmış olduğu satışlarından doğan bütün alacaklarını faktöre devrederek alıcıların faktöre ödeme yapmaları doğrultusunda yönlendirildikleri faktoring şeklidir. Bu yöntemde alacakların tahsilatı ve bu alacaklara finansman sağlanması faktör tarafından belirli dönemlerde yapılır.

 
Vade (maturity) Faktoringi: Faktörün satıcı firmanın ilgili alıcı firmalara olan satış vadeleri üzerine belirli sayıda gün eklemek sureti ile kendisine temlik edilen alacakların tahsilini beklemeden satıcı firmaya gayri kabili rücu olarak ve faktoring ücreti uygulamadan ödeme yaptığı faktoring şeklidir. Garanti ve tahsilat amacı ile yapılır.