KVKK ve İlgili Mevzuat Kapsamında Bilgilendirme ve Muvafakat Formu

Yazı Boyutu

28.1.2017

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında Bilgilendirme ve Muvafakat Formu

İş bu form, 24/3/2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda muvafakat verilmesi amacıyla tanzim edilmiştir.
Veri Sorumlusu: Akın Faktoring A.Ş. (Şirket) 
Veri Sorumlusu Temsilcisi: Şirket çalışanları ve şirket adına kişisel veri işlemeye yetkili diğer kişileri ifade eder. 
Kişisel veriler :  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bankacılık ve diğer mevzuat kapsamında Şirketin, sözleşmeye dayansın/dayanmasın her türlü faaliyeti kapsamında işlenecektir. 
a) Kişisel veriler, faktoring faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımızla, doğrudan / dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle; aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle, diğer bankalarla, finansal kuruluşlarla, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlarla ve resmi/idari makamlar ile kurumumuzun hizmet aldığı ya da hizmet almayı planladığı kişilerle paylaşılabilecektir. 
b) Kişisel veriler, ilgilisinden yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabileceği gibi; üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu bilgilendirme ve muvafakat formu ve kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir. 
c) KVKK’nin 11. maddesi uyarınca verisi işlenen gerçek kişi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;
  - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  - 6698 sayılı Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok  
     edilmesini isteme, 
  - (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,  
  -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi         
    aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına yazılı/e-posta ile itiraz etme, 
  - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
    etme, 
haklarına sahiptir. 
Bu form, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında Akın Faktoring A.Ş tarafından, verilerimin işlenmesinden önce tarafıma sunulmuş olup, verilerimin tarafımdan ve/veya üçüncü kişilerden elde edilmesine, bu bilgilerin Şirket tarafından ya da Şirket adına yetkili kuruluş ya da kişilerce işlenmesine ve halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerine açık rıza verdiğimi; 
Şirket’in verilerimi Türkiye’de bulunan her türlü kuruluş veya kişilere, iştiraklerine, resmi makamlara aktarabileceğine, bu hususlara muvafakat ettiğimi ve verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi; 
kabul, beyan ve taahhüt ederim.