KVKK Aydınlatma Metni

Yazı Boyutu

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Akın Faktoring A.Ş.   olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca ilgilileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Akın Faktoring A.Ş.   müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, Şirket  üst düzey yönetimi ve 3.kişilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz, müşterilerimiz ve müşterilerimizin yetkililerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgilerin yanında yalnızca, iyi hizmet verme hedefimiz doğrultusunda gerekli olduğunu düşündüğümüz kişisel verileri, yasal düzenlemeler çerçevesinde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

Bu çerçevede kişisel veriler resmi kurumlar, 3.kişi ve kurumlar ve Şirket içerisinde yapılan raporlama faaliyetleri, kredi faaliyetleri, dava/icra takipleri, istihbarat faaliyetleri, resmi kurumlardan talep edilen bilgilere yanıt vermek üzere hazırlanan evraklara ilişkin faaliyetler, MASAK kapsamında şüpheli işlem bildirim faaliyetleri,  sözleşme faaliyetleri, denetim faaliyetleri , personel  işe alım, çalıştırma ve işten ayrılma süreçleri ile ilgili dahili yönetmelik ve kanunlar tarafından öngörülen adımların gerçekleştirilmesi kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ DAYANAK

Akın Faktoring A.Ş.   müşterileri ve/veya müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, Şirket  üst düzey yönetimi ve 3.kişilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, kendilerinden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Akın Faktoring A.Ş.   faktoring  faaliyetleri kapsamında hizmetleri ve ürünü sağlaması amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Akın Faktoring A.Ş.’nin   doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşlarıyla, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Akın Faktoring A.Ş.’ne ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlarla, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle, resmi kurumlar ve kamu kurumları ile kişisel verileri paylaşabilmektedir.

Akın Faktoring A.Ş.’nin   müşterileri ve/veya müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, Şirket  üst düzey yönetimi  ve 3.kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz mevcut mevzuat doğrultusunda Akın Faktoring A.Ş. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Akın Faktoring A.Ş. tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Tarafların  gerçek kişi olması halinde Müşteri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişiler, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca Akın Faktoring A.Ş.’ne  başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda iletilen talepler Akın Faktoring A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek istediğinizde bu talebinizi Şirketimize ;

  • Kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Teşvikiye, Hüsrev Gerede  Cad. No: 100 Kat: 5-6 34365 Şişli-İstanbul adresimizde bizzat elden,
  • Noter vasıtasıyla  veya 
  • akinfaktoring@hs02.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönülecektir.